osCommerce ZALOŽIT NOVÝ ÚČET

Příhlášení: (e-mail):    Heslo:      Neznám heslo


INTERNETOVÁ AUKCE  |   ŽIVÉ AUKCE  |  POSOUZENÍ DÍLA  |  VÝKUP DĚL  |  NAŠE SLUŽBY  |  PROSTORY GALERIE   |    KONTAKT  
» Úvodní stránka » Dražební vyhláška Limitní lístek | Aukční smlouva  | Dražební vyhláška  | Dražební řád | Nákup/Prodej  |  Pokladna  
 
NAŠE AUKCE
DATABÁZE DĚL
  OBRAZY - PRODEJ
  UŽITÉ UMĚNÍ->
  Žive aukce
  AUTOŘI, ARTISTS->
Měny
Hledat dílo či autora


Použijte klíčová slova pro nalezení díla či autora kterého hledáte.
Rozšířené hledání

Dražební vyhláška

 Zde si můžete DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU uložit do pdf a pak vytisknout

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné společnou dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění

I.


GALERIE NIKOL,
 Füngerova 4, 412 01 Litoměřice, IČ 75983311, DIČ CZ CZ 7154202660 , oznamuje, že se dne …………………., ……………………, bude na žádost vlastníků dražených předmětů konat dobrovolná veřejná dražba (aukce) movitých věcí (uměleckých předmětů).

II.

Dražební předměty (umělecká díla) jsou označeny a popsány, včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu.
Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.

III.

Průběh aukce: dražebník seznámí účastníky aukce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). Po tomto seznámení pokračuje v dražbě licitátor. Dražitelé mohou činit příhozy viditelným zvednutím zálohovaného dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci (dražitelé) činí příhozy.

·                                 100.- Kč při dražební ceně do 5.000.-Kč

·                                 500,- Kč při okamžité dražební ceně 5.000 až 10.000.-Kč

·                                 1.000,- Kč při okamžité dražební ceně 10.000 až 100.000.-Kč

·                                 10.000,- Kč při dražební ceně 100.000 až 1.000.000,-Kč

·                                 50.000,- Kč při okamžité dražební ceně 1.000.000 a více Kč

Úpravy příhozu i pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze licitátor. Samostatná dražba (nad 1 milion korun), má zvláštní pravidla, která jsou uveřejněna v katalogu aukce, a znovu je před každou samostatnou dražbou nad 1 mil. korun zopakuje licitátor. Účastníkem dražby nesmí být člověk, který způsobil:1/ zmaření dražby, tj. který nezaplatil vydražený umělecký předmět2/ se pokusil dražbu narušit, či dokonce narušil chováním odporujícím dobrým mravům (zákon 26/2000 Sb.,)3/ poškodil nebo se pokusil poškodit dobré jméno Aukčního domu a jeho pověst, aniž by k tomu měl odpovídající soudní rozhodnutí.

IV.
Způsoby dražby v nepřítomnosti jsou dva:

·                                 dražba na limit, tj. dražba v nepřítomnosti pověřeným zástupcem (pracovníkem Aukčního domu). Při dražbě na limit dražitel musí: vyhotovit
- Plnou moc pro Aukční dům Galerii Nikol zastoupení při dražbě.
- Určit dílo, které chce vydražit a které za něj má Galerie Nikol dražit.
- Určit limit (nejvyšší částku za umělecké dílo), za který je dražitel ochoten dílo koupit.Pak při aukci za něj bude dražit v jím stanoveném finančním limitu zástupce Aukční síně, a to každé dílo zvlášť.

·                                 dražba po telefonu, tj, dražba v nepřítomnosti dražitele, ale přímo Aukčním domem zprostředkovaná telefonem. Dražbu po telefonu je nutné před aukcí dohodnout v Galerii Nikol, nebo na www.galerie-nikol.cz

Při dražbě v nepřítomnosti dražitel musí:

·                                 ověřit svou totožnost

·                                 předat funkční telefonní číslo, na kterém bude v době konání dražby přítomen

·                                 vybrat a písemně označit umělecká díla, která chce dražit po telefonu

·                                 podepsat plnou moc k dražbě po telefonu Aukčnímu domu

·                                 zaplatit zálohu (aukční jistinu) hotově či převodem.

Asi 1- 2 hodiny před vlastní aukcí pak zástupce Aukčního domu poprvé zatelefonuje dražiteli, (ověří si tak spojení s dražitelem na telefonním číslem). Pak při vlastní dražbě příslušného díla zatelefonuje vydražiteli podruhé - bude mu bezprostředně zprostředkovávat příhozy, průběh dražby a dle jeho příkazů přihazovat částky, tak, jak se dražitel rozhodne. Dražící tak v telefonu slyší licitátora i pracovníka Aukčního domu a průběh dražby, může tak bezprostředně reagovat na pohyb ceny díla či svou účast ukončit.

Pokud dražiteli cokoliv znemožní telefonovat (zdvihnout telefon) při vlastní dražbě, do které se závazně přihlásil, Aukční síň, jako mimořádnou službu dražiteli, bude dražit jeho jménem do výše dvou příhozů na jeho účet, a pokud předmět vydraží, stává se vydražitelem-nabyvatelem.
Výše nákladů dražby a odměny dražebníka (Aukční síň si z odměny strhává DPH 19% a daň Svazu autorském - většinou 4% z celé vydražené ceny díla) při platbě v hotovosti činí 20% připočítaných k ceně dosažené vydražením, při platbě platební kartou je připočítáno 22%.

V.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti či platební kartou o nejbližší platební pauze. Platbu převodem nebo jiným způsobem úhrady je třeba dopředu dohodnout.
Při platbě díla
do 200.000 Kč včetně, je dle zákona vydražitel povinen zaplatit ihned!
Při platbě
nad 200.000 Kč musí složit zálohu (dražební jistinu nejméně ve výši 10% z ceny díla dosažené nejvyšším příhozem).
Při platbě díla
nad 500.000 Kč musí vydražitel určit termín zaplacení díla. Tento termín musí být ne méně, než 10 dní a ne déle, než 6 týdnů. Též složí zálohu, nejméně ve výši 10% z ceny dosažené.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu
dražby nese vydražitel. Paragraf 32, odstavec 4 zákona 26/2000Sb. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnosti za škodu na uměleckém díle vydražitel (čl. 5) zákona.

VI.


Předaukční výstava: Výtvarná díla dražby je možno si prohlédnout v Galerii Nikol , v období od ………………………..  ve všední dny, a  …………………………………
Díla jsou ve stavu, který je popsán v katalogu nebo na popisce u díla, upozorňující na změnu, další expertizu, později zjištěnou vadu atd. Umělecká díla jsou
dražena a nabízena ve stavu, odpovídajícím době jejich vzniku, pokud s majitelem nebylo dohodnuto nové rámování, drobné restaurování, které by povaze díla bylo prospěšné (např. čištění restaurátorem). Pokud by došlo k restaurátorskému zásahu v době držení díla dražebníkem, tj. v době převzetí do aukce, bude dílo vybaveno restaurátorskou zprávou o tomto zákroku.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou povinni v průběhu jejího konání nerušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům (paragraf 12, odstavec 7, zákona 26/2000 Sbírky). 

VII.

Vydražené předměty budou předány vydražiteli (novému majiteli) na základě dokladu o zaplacení ceny v Galerii Nikol, již během dražby, nebo nejpozději do 10ti dnů. Po 14ti dnech, od kterých si vydražitel dílo nevyzvedne, bude vydražitel povinen platit skladné 0,01% z částky denně.
Vstupenkou (pro 2 osoby) na tuto dobrovolnou dražbu je aukční katalog.
Pravost obrazů: Galerie Niklol ručí za pravost všech jím prodávaných děl.
Všechny obrazy a sochy byly ověřeny našimi předními historiky umění, u některých děl je i písemná expertiza.
Na požádání vydražitele k expertizám svých znalců oslovíme i znalce, kterého si přeje vydražitel, za účelem další expertizy a to na náklady vydražitele.
Pokud navrhovatel (majitel) zatají dražiteli vadu díla nebo neví o vadě díla, na kterou se přijde až po dražbě, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel, tj. původní majitel (zákon č. 26/2000 sb.)

V Praze, dne 1.3.2009

 

Galerie Nikol, Füngerova 4, 412 01 Litoměřice, IČ 75983311, DIČ CZ CZ 7154202660
email:
grafikon.lt@tiscali.cz

 

 

 

Pokračovat
Rychlý kontakt více
Info:
+420 721 675 807
+420 736 163 680
e-mail:

info@galerie-nikol.cz
galerie-nikol@tiscali.cz

Předběžná objednávka: více
0 položek
 


HelpHand.cz