osCommerce CREATE NEW ACCOUNT

Příhlášení: (e-mail):    Heslo:      Lost password


ON-LINE AUCTION  |   LIVE AUCTIONS  |  ART EXAMINATIONS  |  PURCHASE ART  |  OUR SERVICES  |  TEXT_FOTOGALERIE   |    CONTACTS  
» Main page » Dražební řád Limit ticket | Auction contract  | Auction announcement  | Auction rules | My orders  |  Checkout  
 
Select by Author
ART CATALOG
  
  
  
  SALE - USED ART->
  ->
Currencies
Find Works or Author


Use the keywords for Works or Author were You are finding.
Advanced search

Dražební řád

 Zde si můžete DRAŽEBNÍ ŘÁD uložit do pdf a pak vytisknout

Dražební (aukční) řád

I. Preambule

Galerie - Nikol aukční síň (dále jen „Aukční síň“) Na základě koncese je oprávněn provádět dražby věcí movitých i nemovitých, a to formou veřejných dražeb na návrh vlastníků věcí, ve smyslu zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (dále jen „Zákon“).

 

II. Obecná ustanovení

Obecná ustanovení
1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí Aukční síň, která organizuje dražbu v souladu se Zákonem.
2. Aukční síň provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu v převzetí státními kulturními institucemi, na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukční síní. Předměty, které byly určeny, respektive navrženy jako kulturní památky, jsou v katalogu označeny písmenem „P“ a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu, podle zákona 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu kulturní hodnoty. Vývoz těchto předmětů lze z území České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou předměty prohlášeny za kulturní památku, ani předměty, které jsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník dražby
4. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba sídlící na území ČR přítomná při dražbě, které se dostavila za účelem činit podání. Účastníkem dražby nesmí být vlastník věcí, ani osoba, která pro něho dražila, dále osoba podnapilá, či osoba hrubě porušující pravidla slušného chování, jakož ani osoba, které byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena či odňata způsobilost k právním úkonům, dále osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil předchozí zmaření dražby téhož předmětu u téže Aukční síně. Nikdo nesmí dražit za tyto osoby.
5. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání Aukční síně, nebo osoby jí písemně pověřené, doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či platného cestovního pasu, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li požadováno složení dražební jistoty jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit složení dražební jistoty. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
6. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem, na základě písemné plné moci s úředně potvrzeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastník dražby udělí plnou moc rovněž pro zastupování na opakované dražbě, budou-li splněny podmínky pro její konání.

Navrhovatel
7. Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s Aukční síní uzavřít smlouvu o provedení dražby, jinak nelze dražbu provést.

Licitátor
8. Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky aby činily podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu.
 
Dražební vyhláška
9. Konání dražby Aukční síň veřejně vyhlásí dražební vyhláškou nejméně 15 dní před konáním dražby, v níž uvede : že jde o dražbu dobrovolnou a jde-li o opakovanou dražbu, i tuto skutečnost, označení aukční síně, místo, datum a čas zahájení dražby, označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a  závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází a jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, nejnižší podání a  stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem, je-li přípustný jiný způsob uhrazení ceny dosažené vydražením než úhrada v hotovosti, datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby a organizační opatření k zabezpečení prohlídky, u společné dražby pořadí, vy kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy, podmínky, odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
10. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v místě konání aukční výstavy; současně s vydáním dražební vyhlášky může Aukční síň vydat katalog věcí určených pro dražbu, který bude možno zakoupit v místech konání aukčních výstav, uvedených v dražební vyhlášce. Dražební vyhlášku spolu se všemi jejími dodatky Aukční síň také vyvěsí před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se aukce koná.
 


III. Dražba

1. Dražba je veřejná, vstup je podmíněn pouze zaplacením vstupného a kapacitou místnosti pro dražbu určené. I při splnění těchto podmínek však nelze do této místnosti osoby mladší 18 let (a to ani v doprovodu osob starších), osoby podnapilé či osoby porušující pravidla slušného chování (se znečistěným nebo jinak nedůstojným oděvem nebo chováním, které by zřejmě bylo dražitelům na obtíž).

2. Nejméně jeden den před konáním aukce Aukční síň umožní také prohlídku věcí do dražby zařazených v místě uvedeném v dražební vyhlášce. Tato podmínka se nemusí týkat věcí těžších 15 kg, v takovém případě může být vystavena pouze fotografie věci.

3. Po dobu výstavy ve smyslu čl. III. 2 a vlastní dražby je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoliv věci mezi návštěvníky a jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat (filmovat či fotografovat) věci vystavené či vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či vydražovaných věcí.

4. Kdo se prokáže vstupenkou na dražbu ve formě katalogu, má nárok si vyzvednout dražební číslo; to může aukční dům vázat na složení zálohy. Záloha bude navrácena při vrácení dražebního čísla, což lze učinit nejpozději jednu hodinu po přiklepnutí vydražované věci či poslední vydražované věci. K pozdějšímu vrácení dražebního čísla nelze zálohu vrátit. Kdo si nevyzvedne dražební číslo, nemůže dražit. Toto neplatí, draží-li za něj Aukční síň (dražitel si podal tzv. limit).

5. Aukční síň je oprávněna žádat po účastníkovi dražby složení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen složit Aukční síni dražební jistotu ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce v penězích nebo formou bankovní záruky.

6. Byla-li dražební jistota složena na účet, vrátí Aukční síň účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu včetně příslušenství bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Bankovní záruku předloženou účastníkem dražby, který předmět dražby nevydražil, je aukční dům povinen bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi dražby. Listiny, jimiž oprávněné osoby doložily svá práva vůči předmětu dražby, vrátí Aukční síň těmto osobám bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro podání návrhu na provedení opakované dražby nebo po skončení opakované dražby. V případě upuštění od dražby vrátí aukční síň složené dražební jistoty bez zbytečného odkladu po upuštění od dražby.

7. Dražbu provádí aukční síň licitátorem, který je povinen každou věc (případně ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem držby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. Společnou dražbu zahajuje prohlášením, že zahajuje společnou dražbu.

8. Tzv. nejnižší podání, které činí max. 2/3 ceny odhadnuté nebo zjištěné je zaokrouhleno :

Nejnižší podání je částkou, za kterou se bude věc v aukci vyvolávat poprvé.

9. Draží se, činí-li účastníci dražby vyšší podání (příhozy); za příhoz se považuje, zvedne-li účastník dražby viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Při více takových případech počítá licitátor příhozy narůstajícím způsobem. Za příhoz se přitom považuje částka :

Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.

10. Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu.

11. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku uvedenou ve smlouvě o provedení dražby. Nebylo-li učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. Udělením příklepu je dražba skončena.

12. Nebylo-li při společné dražbě učiněno ani nejnižší podání, nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí poslední, ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí, jinak licitátor dražbu ukončí udělením příklepu u předmětu dražby, který je v pořadí poslední.
 

IV. Vydražitel

1. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem – dražební cena) a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učiní nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.

2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut, a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně. Jestliže za osobu, která sama nedraží přihazuje účastník dražby, odpovídají za splnění všech povinností a závazků vzniklých v souvislosti s dražbou oba společně.

3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené tímto řádem, přichází na něj vlastnické právo k předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po zaplacení celkové dlužné částky vzniklé aukční síni v souvislosti s dražbou a v souladu s tímto aukčním řádem. Celkovou dlužnou částkou se pro účely tohoto aukčního řádu rozumí součet ceny vydraženého předmětu, aukční provize (popřípadě zvýšené o příslušnou DPH), poplatky za skladné a další poplatky uplatněné v souladu s tímto řádem.

5. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby, vydraženého ve zmařené dražbě. Zmařením se tímto aukčním řádem rozumí neuhrazení ceny vydražitelem nejpozději do sedmi dnů od skončení dražby. Pro případ že vydražitel je v prodlení delším než sedm dní se zaplacením celkové dlužné částky, je aukční síň oprávněna odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení ze strany aukční síně je věc považována za nevydraženou.

 
Způsob placení

6. Dražba se koná s přestávkami. Jestliže dražba skončila, musí vydražitel, draží-li osobně, kupní cenu zaplatit při nejbližší přestávce v hotovosti, platební kartou, či po dohodě s aukční síní i jiným platebním instrumentem nebo ihned po přiklepnutí poslední věci, nedohodl-li se s aukční síní na jiné lhůtě či na poskytnutí kreditu. Věci, které nebyly takto zaplaceny, se mohou dražit v opakované dražbě (práva vlastníků nejsou tím dotčena). Nezaplacená věc se považuje za nevydraženou. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

7. Dražební jistota, byla-li požadována, a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit aukční síni ve lhůtách podle tohoto aukčního řádu. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši rovněž ve lhůtách podle tohoto řádu.

8. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.

 
Dražební cena
9. Dosažená dražební cena (přiklepnuté poslední podání) je cenou kupní. O jejím zaplacení vydá vydražiteli písemné potvrzení (pokladní doklad). Při placení kupní ceny účtuje aukční síň k tíži vydražitele ještě 20 % této ceny jako zvláštní aukční provizi (případně zvýšenou o příslušnou DPH). Tato přirážka je konečná. Aukční provize se zaokrouhluje na celých 50 Kč. Kvitance o zaplacení této provize je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny. Proti zaplacení kupní ceny a aukční provize bude vydražiteli vydražená věc vydána v souladu s dražební vyhláškou a tímto řádem. Pokud by den, kdy vydražený věc měla být aukční síní vydána vydražiteli, připadl na den pracovního volna, bude vydána v nejbližší následující pracovní den, v místech určených dražební vyhláškou proti předložení dokladu o zaplacení. Vydraženou a zaplacenou věc na přání dražitele ponechat na dobu 15 dnů ode dne zaplacení kupní ceny zdarma v místech určených dražební vyhláškou.

10. Aukční síň vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli zvláštní písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražbu. Toto písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, to je číslo věci, pod kterým byla dražena, vydražitele a jeho dražební číslo, bývalého vlastníka, aukční síň, stručný popis věci včetně případných vad, počet kusů (jde-li o soubor), u věci z drahých kovů ryzost a  hmotnost v gramech, u briliantů v karátech, kupní cenu, datum konání dražby, razítko a podpis oprávněného zaměstnance aukční síně. Přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. V případě, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, vydá aukční síň také osvědčení ve smyslu zákona 71/1994 Sb.

11. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K námitkám uplatněným při placení nelze přihlížet. Reklamace na zboží vydražené v aukční síni se nepřijímají, popis exponátů deklaruje pouze jejich vnější (smyslově vnímatelné) vlastnosti, nikoliv původ. Zboží vydražené na základě plné moci, udělené aukční síni, lze reklamovat nejpozději při převzetí.

12. Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětů dražbou, je aukční síň povinna podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby a listina, které označují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby, nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protokolem o vydání předmětu dražby, který kromě vydražitele podepíše aukční síň a bývalý vlastník.

13. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo aukční síň, nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

14. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

15. Výtěžek dražby předá aukční síň po vypořádání nákladů dražby bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením bývalému vlastníkovi.


16. Účastník dražby může dražit kteroukoliv věc zařazenou do dražby i bez své osobní přítomnosti na dražbě, splní-li tyto podmínky :
a) vyhotoví písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem na aukční síň k zastupování na dražbě, kterou opatří datem podpisem a adresou bydliště
b) určí věci, které za něho má aukční síň dražit
c) určí limit, do kterého má za něho aukční síň přihazovat, a to pro každou věc zvlášť.
Plná moc je ve formuláři vložena do aukčního katalogu. Není však přípustné podmiňovat zastoupení v dražbě jednoho předmětu úspěchem či neúspěchem při dražbě předmětu jiného ani předměty určovat alternativně. Aukční síň udrží přijaté plné moci v tajnosti i po dražbě a může přijetí vázat na složení zálohy.

17. Při výkonu plné moci podle článku IV 16, postupuje aukční síň v souladu s tímto aukčním řádem tak, aby to pro zastoupené bylo co nejvýhodnější.

 
Dražební protokol

18. Průběh dražby zapisuje aukční síň do zvláštního protokolu. V tomto protokolu aukční síň uvede datum, místo a čas provedení dražby, uvede také že jde o dražbu dobrovolnou; jde-li o pakovanou dražbu, uvede i tyto skutečnost, označení předmětu dražby a jeho příslušenství, tzn. všechny dražené předměty podle čísel, která měla v katalogu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází a odhad jeho ceny, označení navrhovatele dražby a lze-li i označení bývalého vlastníka, nejnižší podání, označení aukčního domu a licitátora, popřípadě licitátorů, označení vydražitele, cenu dosaženou vydražením. Součástí protokolu je podepsaný stejnopis dražební vyhlášky a jeho případné dodatky. Protokol o provedené dražbě podepíší : aukční síň, licitátor, vydražitel. Odmítne-li protokol o provedené dražbě podepsat, uvede to aukční síň v protokolu. Skončí-li dražba, protože nebylo učiněno ani nejnižší podání, vyhotoví aukční síň bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě.
 

V. Fakultativní služby

1. Přeprava věcí zakoupených v dražbě není zajišťována. Nedojde-li k jejich vyzvednutí ve lhůtě uvedené v článku IV. 9, má aukční síň právo účtovat za každý kalendářní den úschovy částku 100 Kč. Trvá-li právo účtovat skladné 6 měsíců, může aukční síň věc prodat.

2. Balení vydražených věcí a manipulaci s nimi poskytuje aukční síň svým klientům výhradně jako službu, a v případě křehkých věcí postupují zaměstnanci aukční síně výhradně podle svého uvážení. Aukční síň v žádném případě nenese odpovědnost za poškození skla a rámů, ať již k němu dojde z jakýchkoliv důvodů.

3. Za ztrátu či poškození vydražených věcí je odpovědný vydražitel, a to od chvíle jejich převzetí anebo od uplynutí 15 pracovních dnů ode dne konání dražby, podle toho, která lhůta vyprší dříve, přičemž od tohoto okamžiku přestává aukční síň a její zaměstnanci nést odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody, které vydražené věci, ať už z nedbalosti či z jakýchkoliv jiných příčin utrpí, po dobu během níž budou v držení či úschově aukční síně.VI. Závěrečná ustanovení

1. Dražené věci jsou většinou staré. Veškeré věci se draží bez ohledu na vady a  nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Účastník dražby by se měl osobně před dražbou seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu s výjimkou závazků, které na sebe podle podmínek tohoto aukčního řádu přebírá, nenese žádný navrhovatel, ani aukční síň a její zaměstnanci odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost žádné vydražované věci a  neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku a  veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Navrhovatel však odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas aukční síň ve smlouvě o provedení dražby. Práva osob oprávněných z věcných břemen, váznoucích na předmětu dražby, zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčena.

2. Pokud do 30 dnů po konání dražby vydražitel předloží aukční síni písemné prohlášení spolu s uvedením dražebního čísla věci a data o tom, že vydražená věc je padělek nebo vykazuje vady v textu či ilustraci a současně věc vrátí ve stavu, v jakém se nacházela v době dražby a potvrdí se, že tato věc je skutečně vadná nebo padělaná, odstoupí aukční síň od dražebního prodeje této věci a vrátí všechny částky za tuto věc vyplacené avšak pouze tehdy, nejedná-li se o věc, jejíž prodej nelze zrušit a již nelze vrátit či požadovat vrácení peněz to je v případech kdy : a) věc je v katalogu uvedena jako věc, kterou nelze vrátit
b) věc je součástí souboru
c) rukopis je uveden v katalogu jako nekompletní
d) předmětná vada je v katalogu uvedena
e) reklamovaná vada se netýká textu či ilustrací
f) jedná se o atlas, knihu s ilustracemi převzatými z jiné publikace, periodiku, grafický list, kresbu či svazek s ilustracemi na okraji stránky

Namátkou lze uvést, že nelze vrátit a ustoupit od jejího dražebního prodeje z důvodů poškozené vazby, skvrn, plísně, marginálního červotoče, chybějících prázdných stran či jiných příčin nemajících vliv na úplnost textu či ilustraci, chybějícího seznamu obrazových příloh, vložené inzerce, škrtů, korektur, rejstříku či obrazových příloh či jejich chybného číslování.

Věc je oprávněn reklamovat pouze a výlučně vydražitel a to maximálně do výše částky za tuto zaplacené.

3. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, stáří, provenience, stavu, nejvyšší vyvolávací či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor aukční síně. Aukční síň si pro utvoření tohoto názoru vyhrazuje právo konzultovat odborníky či úřední místa, která uzná za vhodné a řídit se jejich vyjádřením. V podobných záležitostech se každá zainteresovaná osoba musí řídit vlastním názorem a ani aukční síň, ani její zaměstnanci nemohou nést odpovědnost za správnost takového názoru.

4. Všechna vyrozumění ze strany aukční síně učiněná vůči budoucímu účastníkovi dražby, vydražiteli, deponentovi či navrhovateli se zasílají poštou formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručenkou. Lze je předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny. Peněžité částky se skládají hotově, nebo zasílají formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem, lze je též předat do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že bude připsána na účet příjemce. Aukční síň může připustit i platbu šekem nebo platební kartou a  to za podmínek podle tohoto aukčního řádu.

5. Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu se řídí. Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem.

Pokračovat
Fast contact více
Info:
+420 721 675 807
+420 736 163 680
e-mail:

info@galerie-nikol.cz
galerie-nikol@tiscali.cz

Your reservations: více
0 ITEMS
 


HelpHand.cz