osCommerce CREATE NEW ACCOUNT

Příhlášení: (e-mail):    Heslo:      Lost password


ON-LINE AUCTION  |   LIVE AUCTIONS  |  ART EXAMINATIONS  |  PURCHASE ART  |  OUR SERVICES  |  TEXT_FOTOGALERIE   |    CONTACTS  
» Main page » Aukční smlouva Limit ticket | Auction contract  | Auction announcement  | Auction rules | My orders  |  Checkout  
 
Select by Author
ART CATALOG
  
  
  SALE - USED ART->
  ->
Currencies
Find Works or Author


Use the keywords for Works or Author were You are finding.
Advanced search

Aukční smlouva

 Zde si můžete AUKČNÍ SMLOUVU uložit do pdf a pak vytisknout
Nová stránka 3

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:

Galerie - Nikol
se sídlem: Fügnerova 4, 412 01 Litoměřice
IČO: 75983311
(jako dražebník)

a

pan(í) : ……………………………………….     společnost :…………………………………..

adresa : ………………………………………       se sídlem : ………………………………….

………………………………………………...       ………………………………………………..

RČ : …………………………………………..      IČO : …………………………………………

zastoupená : …………………………………
(jako navrhovatel)

uzavřely dle zák. č. 26/2000 Sb. tuto

Smlouvu o provedení veřejné společné dobrovolné dražby


Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úplatné provedení dražby dobrovolné podle ustan. § 26 a  násl. zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.

Článek II.
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor movitých věcí popsaných v protokolu o převzetí věci do společné dobrovolné dražby, který je samostatnou přílohou této smlouvy (dále jen protokol).
Navrhovatel prohlašuje, že movité věci jsou jeho osobním a bezvýhradným vlastnictvím.

Článek III.
Další ujednání

Cena předmětu dražby byla zjištěna odhadem soudním znalcem v místě a čase obvyklé.
Dražebník a navrhovatel ujednali, že výše nejnižšího podání bude činit 75 % z ceny zjištěné odhadem soudním znalcem. Výše nejnižších podání jsou uvedeny v protokolu.
Výše odměny dražebníka byla sjednána dohodou smluvních stran, a to ve výši 15% z ceny dosažené vydražením.

Smluvní strany se dohodly, že navrhovatel uhradí dražebníkovi následující polatky:
    Poplatek za barevnou fotografii v aukčním katalogu 300 Kč
    Poplatek za černobílou fotografii v aukčním katalogu 100 Kč
- za každou draženou položku, a to v den podpisu této smlouvy.
    Tento poplatek bude použit k pokrytí účelně vynaložených nákladů dražebníkem (skladné, manipulace a převoz, inzerce, katalog, nájem, ostraha, pojištění) a  případných dalších pohledávek dražebníka za navrhovatelem, jak je uvedeno v čl. IV. této smlouvy.
 


Článek IV.
Prohlášení navrhovatele

Navrhovatel prohlašuje, že neváznou na předmětu dražby žádné dluhy, právní závady ani věcná břemena, a že žádná třetí osoba není oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu, k němuž je určena. Dále navrhovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné faktické, a to ani skryté vady předmětu dražby.

Navrhovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za v této smlouvě výslovně neuvedené vady předmětu dražby, které mu jsou nebo které by mu měly být v den uzavření této smlouvy známy. Pokud v důsledku neuvedení ze strany navrhovatele faktických (autenticita, autorství atd.) nebo právních vad předmětu dražby vznikne dražebníkovi škoda, zavazuje se navrhovatel vzniklou škodu dražebníkovi uhradit, a to do 5-ti dnů poté, co k tomu bude dražebníkem písemně vyzván.

Navrhovatel se zavazuje, pokud podá návrh na provedení dobrovolné dražby u jiného dražebníka, uhradit dražebníkovi náklady účelně dražebníkem vynaložené na materiální a organizační zabezpečení přípravy dražby a pro tento účel sjednanou odměnu dražebníka ve výši 10% zjištěné ceny předmětu dražby, to vše do 5-ti dnů poté, co k tomu bude navrhovatel dražebníkem písemně vyzván.

Článek V.
Výpovědní důvody smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, nebude-li dražební vyhláška zveřejněna do 30-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohou této smlouvy jsou tyto listiny: protokol o převzetí věci do veřejné dobrovolné dražby konané ……………, který obsahuje popis jednotlivých věcí a  výše nejnižšího podání.

Tato smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jedno vyhotovení a druhé je určeno pro potřeby dražebníka.

Smluvní strany shodně prohlašují, že byla tato smlouva uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.


V Litoměřicích dne  ………………….…………………………………………     ………………………………………
Pokračovat
Fast contact více
Info:
+420 721 675 807
+420 736 163 680
e-mail:

info@galerie-nikol.cz
galerie-nikol@tiscali.cz

Your reservations: více
0 ITEMS
 


HelpHand.cz